fbpx

OFERTA

Funkcjonująca w Jeleniej Gorze Kancelaria Volver specjalizuje się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z OC oraz szkód w wyniku różnych zdarzeń życiowych. Reprezentujemy naszych klientów przed zakładami ubezpieczeń z tytułu zaniżonych szkód oraz odkupujemy zaniżone odszkodowania.

Odkup odszkodowań


To rozwiązanie dla osób, którym ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, ale nie chcą tracić czasu na prowadzenie procesu sądowego z ubezpieczycielem. Odkup odszkodowania pozwala uzyskać dodatkowe pieniądze od ręki, bez jakiegokolwiek ryzyka i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wystarczy przekazać nam prawo do swojego zaniżonego odszkodowania, by otrzymać środki i móc zapomnieć o problemie. Nasza Kancelaria odszkodowawcza w Jeleniej Górze samodzielnie wystąpi do ubezpieczyciela o należne odszkodowanie, nie angażując już poszkodowanego. Jak to działa? Przesyłasz dokumentację (decyzję ubezpieczyciela i kosztorys) – my analizujemy sprawę i proponujemy kwotę dopłaty. Po jej akceptacji natychmiast wysyłamy pieniądze. .

Odkupowi podlegają m.in.:

 • szkody komunikacyjne z OC i AC
 • szkody majątkowe
 • szkody rolnicze
 • wypadki przy pracy
 • i inne

Szkody komunikacyjne


Osobom poszkodowanym pomagamy na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Reprezentujemy naszych klientów od chwili wypadku lub zdarzenia powodującego szkodę, jak również po odrzuconym odwołaniu przez ubezpieczyciela oraz po otrzymaniu zaniżonego świadczenia. Uzyskujemy odszkodowania nawet w przypadku gdy sprawca zdarzenia nie został ustalony, czy też uciekł z miejsca wypadku lub nie posiadał ubezpieczenia OC.


Szkody osobowe


W zależności od rodzaju czynu zabronionego, tzn. czy sprawca został ukarany z Kodeksu Wykroczeń czy tez z Kodeksu Karnego dochodzimy odszkodowań nawet do 20 lat wstecz.

Komu przysługuje odszkodowanie za szkody osobowe:

 • Osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała – świadczenia wypłacane jest poszkodowanemu – zadośćuczynienie i odszkodowanie.
 • W przypadku śmierci poszkodowanego – świadczenia wypłacane są osobom bliskim zmarłego – zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Szkody osobowe swym zakresem obejmują:

 • Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
 • Następstwo śmierci poszkodowanego
 • Umyślne naruszenia dóbr osobistych
 • Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe

Szkody majątkowe i niemajątkowe


Przykłady szkód majątkowych:

 • koszt remontu mieszkania zalanego przez sąsiada
 • koszt zakupu zniszczonej rzeczy
 • koszt naprawy uszkodzonego pojazdu
 • koszt najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy
 • koszty leczenia, w tym zakupu leków czy rehabilitacji oraz renta na przyszłość

Przykładowe szkody niemajątkowe:

 • ból fizyczny na skutek odniesienia obrażeń ciała
 • cierpienia psychiczne na skutek utraty najbliższej osoby
 • naruszenie dobrego imienia, wizerunku czy innych dóbr osobistych

Sprawy ubezpieczeniowe – specjalność kancelarii odszkodowawczej z Jeleniej Góry

W polskim porządku prawnym problematyka odszkodowawcza związana z ubezpieczeniami uregulowana jest w dwóch aktach normatywnych: ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Kodeksie cywilnym. Przepisy tych regulacji dotyczą m.in.:

 • praw i obowiązków stron umowy,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu odmowy (lub zaniżenia) wypłaty odszkodowania,
 • zasad prowadzenia sporów z ubezpieczycielami.
Umowa ubezpieczenia należy do kontraktów konsensualnych. Oznacza to, że dochodzi do skutku po złożeniu przez strony zgodnych oświadczeń woli. Możliwe jest jednak zawarcie postanowienia, na mocy którego objęcie ubezpieczonego ochroną nastąpi pod warunkiem uiszczenia składki. Ten rodzaj umowy ma charakter odpłatny i wzajemny. W przypadku zaniżenia wypłaty świadczenia kancelaria odszkodowawcza Volver z Jeleniej Góry proponuje pomoc prawną.

Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia – o czym warto wiedzieć?

W naszej kancelarii odszkodowawczej odpowiadamy na pytania dotyczące problematyki ubezpieczeniowej i proceduralnych kwestii związanych z odszkodowaniami. O czym warto wiedzieć? Np. o tym, że zgodnie z art. 812 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel najpóźniej w momencie zawierania umowy powinien powiadomić konsumenta o prawie do odstąpienia od jej warunków w terminie 30 dni. Informacja ta może być przekazana poprzez doręczenie dokumentu O.W.U. zawierającego pouczenie o takiej możliwości. Zgodnie z art. 817 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel zobowiązany jest do wykonania świadczenia w terminie 30 dni, począwszy od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu (wypadku). Przy ubezpieczeniu o charakterze majątkowym (np. samochodowym AC) będzie to wypłata odszkodowania. Według art. 824 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczenia stanowi maksymalne świadczenie, jakie zobowiązany jest wypłacić ubezpieczyciel z tytułu zajścia określonego zdarzenia wskazanego w umowie. Ubezpieczonemu w przypadku spadku wartości przedmiotu ubezpieczenia przysługuje roszczenie o obniżenie wysokości sumy ubezpieczeniowej, czego można dochodzić na drodze polubownej lub sądowej. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie ubezpieczyciel nie wypłaci należnego świadczenia czy zaniży jego wartość,  można wejść w spór prawny, dochodząc odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza Volver z Jeleniej Góry oferuje merytoryczne doradztwo, pomoc prawną i reprezentację klienta.